+359 2 4916157

Политика за защита на личните данни

Общи положения

www.make-my-cv.com работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт – „Тодорова и съдружници” ЕООД, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.make-my-cv.com.

Make-my-cv се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

Make-my-cv събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате услугата, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Обхват на личните данни, които обработваме

С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото лице. Някои от услугите, като създаване на CV, изискват да предоставите информация относно вашата физическа идентичност (име, адрес, телефон, имейл); професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания); семейна идентичност, културни интереси и други.

Физическото лице  преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.
Ние препоръчваме в автобиографията да не се включват данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

ВАЖНО: MAKE-MY-CV НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО.

Достъп до вашите лични данни

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

  • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
  • Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
  • Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.

Make-my-cv.com прилага мерки за подсигуряване коректност. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.

Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.